Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie

WYNIKI KONTROLI
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Olsztynie

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6, art. 86 ust. 1 oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 423 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie Wydział Kontroli Płatników Składek przeprowadził  kontrolę Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Zakresem kontroli objęto:

  1. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  2. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  3. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  4. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w terminie od dnia 23 sierpnia do dnia 8 września 2021 roku.

Ustalenia stanu faktycznego zawarte są w protokole kontroli znak: 232021080044 z dnia 8 września 2021 roku.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.3.2021.