Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie wykorzystania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i realizacji dochodów z tego tytułu

WYNIKI KONTROLI
Najwyższej Izby Kontroli

w zakresie wykorzystania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i realizacji dochodów z tego tytułu

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1200 z późn. zm.) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę w zakresie wykorzystania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i realizacji dochodów z tego tytułu.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 10 stycznia 2022 roku do dnia 18 marca 2022 roku. 

Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku oraz okres wcześniejszy i późniejszy, w którym miały miejsce działania lub zaniechania związane z planowaniem i wykonaniem ustawy budżetowej na rok 2021 oraz lata 2018-2020 w przypadku konieczności porównania niektórych danych.

W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu wystąpieniu pokontrolnym znak: LOL.410.001.04.2022 z dnia 18 marca 2022 roku Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykorzystanie przez Powiat Olsztyński środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i realizację dochodów z tego tytułu. 

Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.1.2022.