Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli kompleksowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

WYNIKI KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

w zakresie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

            Wojewoda Warmińsko – Mazurski przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie kontrolę kompleksową z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

            Zakres kontroli:

  1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  2. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej. Kontrola zadań wskazanych w pkt 1-3 obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia zakończenia kontroli, tj. do dnia 29 kwietnia 2022 roku.
  4. opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Kontrola obejmowała lata 2020-2021.
  5. opracowanie i realizacja programów odziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Kontrola obejmowała lata 2020-2021.

            Kontrolę przeprowadzono w dniach: 25 – 29 kwietnia 2022 roku.

            W przedstawionym Staroście Olsztyńskiemu protokole z kontroli znak: PS-X.431.2.4.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski stwierdził, że w okresie objętym kontrolą Powiat Olsztyński zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizował bez nieprawidłowości i uchybień.

            Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.3.2022.