Wersja obowiązująca z dnia

Wyniki kontroli doraźnej Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w zakresie działań Starosty Olsztyńskiego, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej, podjętych w sprawie przyjętych zgłoszeń budowy budynku gospodarczego i garażowego na działce nr 155/62 obręb Ługwałd, gm. Dywity

WYNIKI KONTROLI DORAŹNEJ

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

w zakresie działań Starosty Olsztyńskiego, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej, podjętych w sprawie przyjętych zgłoszeń budowy budynku gospodarczego i garażowego na działce nr 155/62 obręb Ługwałd, gm. Dywity

 

            Na podstawie art. 84b ust. 1 i 4 w związku z art. 84 ust. 1 pkt 2 oraz art. 84a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 2 pkt 2 i art. 52 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 224) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Olsztynie kontrolę w zakresie działań Starosty Olsztyńskiego, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej, podjętych w sprawie przyjętych zgłoszeń budowy budynku gospodarczego i garażowego na działce nr 155/62 obręb Ługwałd, gm. Dywity.

           

            Kontrolę przeprowadzono w dniach: 11 – 29 kwietnia 2022 roku.

            Ustalenia stanu faktycznego zostały przedstawione Staroście Olsztyńskiemu w sprawozdaniu z kontroli doraźnej znak: IK-KK.7730.1.2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku.

            Zgromadzona dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olsztynie – znak sprawy: Or-I.1710.2.2022.