Wersja archiwalna z dnia

Rozbudowa drogi powiatowej w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Stawiguda - Wymój w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - II etap”

BI-II.6740.17.61.2022.DT16

Olsztyn, 11 sierpnia 2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI nr Sta/139/2022

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z poźn. zm.), art.11f ust.3 i 4, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz.176.); zawiadamia się, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja Nr Sta/139/2022 na rzecz Wójta Gminy Stawiguda w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

 

Rozbudowa drogi powiatowej w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Stawiguda - Wymój w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - II etap”

w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

- obręb 0014 Wymój, gmina Stawiguda, na działkach o nr geod.:

252, 302/19 (przed podziałem 302/13, 302/21 (przed podziałem 302/14), 303/1 (przed podziałem 303), 3255/4 (przed podziałem 3255/2), 305/18 (przed podziałem 305/1).

 

           

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z treścią decyzji w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od godz. 900 do godz.1300.

 

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Olsztyńskiego, w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.