Wersja archiwalna z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie – pomieszczenie w budynku położonym przy ul Partyzantów 64 działka . nr 255/1 oraz Palcu Bema 5 działka nr 255/2, obr. 72 m. Olsztyn

Olsztyn, 28 marca 2023 r.

GN-II.6850.6.2023

W y k a z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu w Olsztynie podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:
  Budynek, w którym znajduje się pomieszczenie przeznaczone do oddania w użyczenie, położony jest w obrębie 72 miasta Olsztyn przy Placu Bema 5, na działce nr 255/1 o powierzchni 0,1629 ha oraz przy ulicy Partyzantów 64, na działce nr 255/2 o powierzchni 0,1629 ha.
 2. Numer księgi wieczystej: OL1O/00035862/7 i OL1O/00090720/3.
 3. Opis przedmiotu użyczenia:
  Przedmiotem użyczenia jest pomieszczenie biurowe oznaczone numerem 130 o powierzchni 13,66 m² położone na pierwszym piętrze budynku przy Placu Bema 5 w Olsztynie.
 4. Pomieszczenie stanowiące przedmiot użyczenia przeznacza się na cele związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.
 5. Wysokość opłat z tytułu użyczenia:
  Biorący do używania zobowiązany będzie do opłacania kosztów utrzymania budynku i zużycia mediów w udziałach przypadających proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni tj. za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, sprzątanie i konserwację oraz za zużycie wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości w rozliczeniu na osoby pracujące w PCPR.             
 6. Termin obowiązywania umowy:
  Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie na okres 21 dni, tj. od dnia 30.03.2023 r. do dnia 19.04.2023 r. oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu: www.powiat-olsztynski.pl oraz https://bip.powiat-olsztynski.pl.