Wersja archiwalna z dnia

Informacja o wyniku przetargu – dz. 288/5 obręb Szczęsne, gmina Purda

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Starosta Olsztyński podaje do publicznej wiadomości

informację

o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego, przeprowadzonego w dniu 23 marca 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy Placu Bema 5, na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szczęsne, gmina Purda, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 288/5 o powierzchni 0,8425 ha (użytki : ŁV i RIVa), dla której w Sądzie Rejonowym w Olsztynie prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00165324/4.

Cena wywoławcza:  67 000,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Informacja o wyniku przetargu zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.powiat-olsztynski.pl