Wersja archiwalna z dnia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego przeznaczonej do oddania w najem – część holu w budynku przy Placu Bema 5 w Olsztynie.

GN-II.6845.16.2023

       Olsztyn, 2 czerwca 2023 r.


Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu w Olsztynie podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego przeznaczonej do oddania w najem.

1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:
      Budynek, w którym znajduje się część holu przeznaczona do oddania w najem położony jest w obrębie 72 miasta Olsztyn przy Placu Bema 5, na działce nr 255/1 o powierzchni 0,1629 ha.
2. Numer księgi wieczystej:  KW Nr OL1O/00035862/7.
3.    Opis przedmiotu najmu:
Przedmiotem najmu jest część holu o powierzchni 10 m2 położona na parterze budynku przy Placu Bema 5 w Olsztynie.
4.    Część holu stanowiącego przedmiot najmu przeznacza się do wynajęcia na prowadzenie działalności Biura Ogłoszeń Gazety Olsztyńskiej.
5. Wysokość opłat z tytułu najmu:
Czynsz miesięczny będzie wynosił 2 000,00 zł netto + 23% VAT tj. 2 460,00 zł brutto.    
6. Termin wnoszenia opłat:
    Czynsz miesięczny będzie uiszczany przez najemcę na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez wynajmującego.
7.     Zasady aktualizacji opłat:
        Czynsz nie będzie podlegał waloryzacji.
8.    Termin obowiązywania umowy:
    Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie na okres 21 dni, tj. od dnia 07.06.2023 r. do dnia 27.06.2023 r. oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu: www.powiat-olsztynski.pl oraz https://bip.powiat-olsztynski.pl.

Sporządziła:
Agnieszka Bazarnik