Wersja archiwalna z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – dz. nr 165, obr. Bredynki, gm. Biskupiec.

 

GN-I.6845. 8.2023

 

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 277 z dnia 23 października 2023 roku Starosta Olsztyński podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów :

Nieruchomość Skarbu Państwa położona w obrębie Dywity, gmina Dywity, oznaczona w  rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerem działki : 440 o powierzchni 0,0896 ha, użytki : „ŁIV”.

2. Numer księgi wieczystej :  OL1O/00137873/2.

3. Opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Barczewskiego w Dywitach. Aktualnie  działka nr 440 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym jako „istniejące tereny zabudowy mieszkalno-usługowej” oraz „strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej” w strefie „SP1” – „strefa potencjalnego rozwoju osadnictwa”.

4. Cena nieruchomości :

80 zł rocznie (zwolnione z podatku VAT), płatny do 25 marca każdego roku.

5. Uwagi :

  • Do dzierżawy przeznaczona jest część działki o pow. ok. 240 m2.
  • Grunt będzie wykorzystywany na cele rolnicze.
  • Termin obowiązywania umowy – 3 lata
  • Umowa dzierżawy zostanie zawarta z dotychczasowym dzierżawcą

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie na okres 21 dni, tj. od dnia 8 listopada 2023 roku do dnia 28 listopada 2023 roku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych : www.powiat-olsztynski.pl i https://bip.powiat-olsztynski.pl, a także na stronie podmiotowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dokument sporządziła :

Kamila Jastrzemska

6.11.2023 r.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.