Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Piotr Chmielewski | wersja archiwalna

Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości -dz. nr 26/2 obr. Warkały, gm Jonkowo.

GN-III.6821.6.2020

Olsztyn, 7 sierpnia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) w zw. z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Olsztyński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 26/2 o powierzchni 0,1000 ha, położonej w obrębie Warkały, gmina Jonkowo, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie księga wieczysta nr OL1O/00025434/5, poprzez udzielenie zezwolenia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, w imieniu której występuje Grzegorz Parfinowicz reprezentujący firmę ENERGA INVEST Sp. z o. o., na wykonanie prac związanych z przebudową istniejącej elektroenergetycznej napowietrznej linii nN 0,4 kV na odcinku o długości 42 m wraz z wymianą jednego słupa nN 0,4 kV na części przedmiotowej nieruchomości, w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz decyzja z dnia 6 sierpnia 2020 r. zezwalająca na niezwłoczne zajęcie części przedmiotowej nieruchomości wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności.

 

Z treściami decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie,  Plac Bema 5, pokój nr 113, w godzinach 700-1500, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. 89 521 05 33).

Od wyżej wymienionych decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 7 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego oraz na stronie MonitorUrzedowy.pl.