Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sprzedaż mienia, oddanie w użytkowanie

Ogłoszono przez Piotr Chmielewski | wersja archiwalna

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 32/2 o pow. 0,0724 ha obr. Wilkiejmy, gm Jeziorany.

 

 

GN-I.6840.28.2019

                                                                                                            Olsztyn, 4 sierpnia 2020 r.

 

 

Starosta Olsztyński reprezentujący Skarb Państwa wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na postawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), Zarządzenia Nr 190 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

 

OGŁASZA  I  USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ

 

niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Wilkiejmy, gmina Jeziorany, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 32/2 o powierzchni 0,0724 ha, użytek : „RIVa”, dla której w Sądzie Rejonowym w Biskupcu V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00005341/7.

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest wśród gruntów rolnych, bezpośrednio przy drodze gminnej gruntowej. Na działce znajdują się ruiny po budynku sklepiku należącego dawniej do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Jezioranach, której mienie Skarb Państwa nabył z dniem 1 stycznia 2016 roku nieodpłatnie z mocy prawa, na podstawie decyzji Starosty Olsztyńskiego z dnia 21 września 2018 roku, znak : GN-I.6820.4.2018, w trybie przepisów art. 9 ust. 2a, 2b i 2i  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – Przepisy wprowadzające ustawę   o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770  ze zm.).

W zasięgu nieruchomości nie znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej.

 

Działka nr 32/2 aktualnie nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany działka położona jest na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności gospodarczych rolniczych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 4 500,00 zł (słownie : cztery tysiące pięćset złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

 

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości : 850,00 zł (słownie : osiemset pięćdziesiąt złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie nr 08 1560 0013 2013 1105 7000 0008 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu  11 września 2020 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

 

Minimalna wartość postąpienia : 45,00 zł (słownie : czterdzieści pięć złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 roku o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala sesyjna. 

 

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).

 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Starosta Olsztyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (89) 523-28-86.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 7.08.2020 r. do 10.09.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz Urzędu Miejskiego w Jezioranach, zamieszczeniu na stronach internetowych : Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski/pl oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.