Wersja archiwalna z dnia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż dz. nr 228, obręb Dorotowo, gmina Stawiguda, jez Kluka Duża.

  GN-I.6840.27.2019

                                                                                                         Olsztyn, 26 stycznia 2021 r.

 

  1.  

Starosta Olsztyński reprezentujący Skarb Państwa wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na postawie art. 217 ustawy z dnia 21 lipca 2017 roku - Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 310 ze zm.), Pełnomocnictwa Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 sierpnia 2020 roku, Repertorium A nr 15038/2020 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 2119)

 

OGŁASZA  I  USTNY OGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ

nieruchomości gruntowej pokrytej śródlądowymi wodami stojącymi, położonej w obrębie Dorotowo, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 228 o powierzchni 12,2500 ha, użytek – „Ws”, stanowiącej jezioro Kluka Duża, dla której w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/001577474/1.

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie zabudowy kolonijnej wsi Dorotowo, wśród gruntów rolnych i leśnych i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Stan jakości wód jeziora Kluka Duża ulega ciągłemu pogarszaniu z uwagi na wzrost zawartości w wodzie azotu oraz fosforu. Woda ta pozbawiona jest tlenu wskutek rozkładu szczątków organicznych. Niezbędne jest zatem powstrzymanie dalszej degradacji jeziora poprzez zastosowanie odpowiednich metod rekultywacji.

 

Działka nr 228 aktualnie nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda objęta jest zapisem „wody powierzchniowe”. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 300 431,00 zł (słownie : trzysta tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT.

 

Przetarg jest ograniczony do osób będących właścicielami nieruchomości posiadających dostęp do jeziora Kluka Duża i dostęp do drogi publicznej.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości : 15 050,00 zł (słownie : piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie nr 08 1560 0013 2013 1105 7000 0008 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 1 marca 2021 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

 

Minimalna wartość postąpienia : 3 010,00 zł (słownie : trzy tysiące dziesięć złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2021 roku o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala sesyjna. 

 

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające  ustrój  wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia albo unieważnienia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi uczestników przetargu o jego wyniku.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania aktu notarialnego w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Starosta Olsztyński zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie pod numerem telefonu (89) 523-28-86 lub po wcześniejszym umówieniu się, w siedzibie tutejszego Starostwa przy placu Bema 5, pokój 110.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 28.01.2021 r. do 1.03.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz zamieszczeniu na stronach internetowych : Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski/pl oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.