Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Piotr Chmielewski

Zawiadomienie z art. 36 kpa w sprawie ograniczenia sposobu korzystania - dz. nr 24 obr. 4, m. Dobre Miasto.

GN-III.6821.31.2021

Olsztyn, 20 lipca 2021 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 Miasta Dobre Miasto, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24 o powierzchni 0,3664 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie księga wieczysta nr OL1O/00037298/6, poprzez udzielenie zezwolenia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, w imieniu której występuje Rafał Dylewski reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, na budowę sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do dnia 24 września 2021 r., w którym możliwe będzie dokonanie wszystkich wymaganych prawem czynności oraz podjęcie prawidłowego rozstrzygnięcia.

Powyższe wynika z konieczności uzupełnienia wniosku przez pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A., z czym organ zwrócił się do wnioskodawcy w piśmie z dnia 19 lipca 2021 r.

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, bądź gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie wnosi się do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego.

Zgodnie z art. 49a oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 21 lipca 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r., poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Dokument sporządziła: Iwona Janiszewska