Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Piotr Chmielewski

Pismo w sprawie ograniczenia sposobu korzystania -dz. nr 24 obr. 4, , Dobre Miasto

GN-III.6821.31.2021

Olsztyn, 19 lipca 2021 r.

 

 

Rafał Dylewski

Biuro Projektów VOLT s.c.

Marcin Górski, Paweł Danilczuk

- pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A.
     z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie

 

 

 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 Miasta Dobre Miasto, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24 o powierzchni 0,3664 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie księga wieczysta nr OL1O/00037298/6, poprzez udzielenie zezwolenia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, na budowę sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na podstawie art. 75 § 1 i art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w zw. z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zwracam się z prośbą o przedłożenie oryginału lub odpisu potwierdzonego za zgodność z oryginałem wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i Rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z 30 marca 2017 r.

Przedłożony w piśmie z dnia 14 lipca 2021 r. wypis i wyrys z ww. planu miejscowego nie odnosi się do działki nr 24, położonej w obrębie 4 miasta Dobre Miasto.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to podstawowy dokument określający ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki ewidencyjnej. Stwierdzenie czy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje zgodnie z planem miejscowym, wymaga oceny stanu faktycznego danej sprawy, z uwzględnieniem treści planu w odniesieniu do konkretnej nieruchomości, stanowiącej przedmiot ograniczenia. Usytuowania inwestycji nie można ustalić wyłącznie na podstawie ogólnych zapisów planu miejscowego. Konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma zatem istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, ponieważ wszelkie ustalenia, odnoszące się do tego gdzie w obrębie ww. planu miejscowego znajduje się przedmiotowa działka i projektowana sieć kablowa niskiego napięcia 0,4 kV nie mogą być realnie zweryfikowane.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o uzupełnienie wniosku do dnia 19 sierpnia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 49a oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze pismo podaje się do publicznej wiadomości na okres od 21 lipca 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r., poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Dokument sporządziła: Iwona Janiszewska