Wersja archiwalna z dnia

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 232 obr. Rzeck gm. Biskupiec.

Olsztyn, 15 września 2022r.

GN-III.6821.33.2022

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w zw. z art. 113 ust. 7, art. 115 ust. 3, art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 884) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 232, położonej w obrębie Rzeck, gmina Biskupiec, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00016298/0, poprzez udzielenie zezwolenia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, w imieniu której występuje Dariusz Macioszczyk reprezentujący firmę ProfilCAD Dariusz Macioszczyk, na wykonanie prac polegających na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV o długości 41 m i jednego słupa nN 0,4 kV

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania orzeczenia.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w celu oceny dowodów i materiałów zebranych w postępowaniu oraz wnieść swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumenty w powyższej sprawie znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pokój 107 i są dostępne w godzinach: 8ºº-15ºº.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strona ma obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wskazanego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (uważa się za prawidłowo doręczone).

Niniejsze zawiadomienie podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego na okres od 19 września 2022r. do 3 października 2022r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.