Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania - dz. nr 148/6 obr. Bartąg gm. Stawiguda

GN-III.683.54.2022

Olsztyn, 20 stycznia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanych stanie prawnym oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartąg, gmina Stawiguda numerem działki 148/6 o pow. 0,0003 ha (wydzielona z działki nr 148/2), która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Stawiguda na podstawie decyzji Starosty Olsztyńskiego z dnia 28 lipca 2022 r. – Nr Sta/131/2022, znak: BI-II.6740.17.49.2022.AM23 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: ,,Budowa drogi ulicy Uroczej w Bartągu wraz z kanalizacją deszczową 
i modernizacją oświetlania”, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania orzeczenia.

Strona postępowania przed wydaniem decyzji administracyjnej ma prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć końcowe oświadczenie zawierające ocenę zebranych materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Dokumenty w powyższej sprawie znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pokój 112 i są dostępne w godzinach: 8ºº-15ºº.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 kpa, z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, Starosta Olsztyński będzie dokonywał zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu w formie, o której mowa w art. 49 § 1 kpa, poprzez publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego. Przy czym zgodnie z art. 49 § 2 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 23 stycznia 2023 r. do dnia 6 lutego 2023 r.

POUCZENIE

Stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, bądź gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (art. 37 § 1 Kpa). Ponaglenie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego.