Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO o wydaniu pozwolenia na budowę Nr Bc/ 2 /2023 dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 167553N (ulicy Grunwaldzkiej) w mieście Biskupiec na dz. o nr geod. 33, 39, 45/1, obręb 4, m. Biskupiec, gmina Biskupiec

BI-II.6740.1.40.2022.AH22

Olsztyn, 20 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), obwieszcza się, że w dniu 20 stycznia 2023 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę Nr Bc/2/2023 na rzecz Gminy Biskupiec.

Decyzja obejmuje: przebudowę drogi gminnej nr 167553N (ulicy Grunwaldzkiej) w mieście Biskupiec na dz. o nr geod. 33, 39, 45/1, obręb 4, m. Biskupiec, gmina Biskupiec.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z treścią decyzji w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od godz. 9:00 do godz.13:00.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.