Wersja obowiązująca z dnia

Budowa ulicy Orzechowej i Głogowej w miejscowości Bartąg

BI-II.6740.17.125.2022.ET6

Olsztyn, 20 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI nr Sta/11/2023

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 19 stycznia 2023 r. została wydana decyzja Nr Sta/11/2023 na rzecz Wójta Gminy Stawiguda w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Budowa ulicy Orzechowej i Głogowej w miejscowości Bartąg”

w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:
obręb geod. 1 - Bartąg, gmina Stawiguda, na działkach o nr geod.:
362/33, 347/24, 345/10, 345/35, 343/15, 342/4, 341/23, 347/39, 326, 339/13, 339/8, 338/2;
           
objętych ograniczonym sposobem korzystania w związku z budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, zjazdów:
obręb geod. 1 - Bartąg, gmina Stawiguda, na działkach o nr geod.:
347/41, 345/50, 324, 338/29, 340/13, 341/45, 341/30, 369, 654, 710

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z treścią decyzji w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od godz. 9:00 do godz.13:00.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Olsztyńskiego, w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.