Wersja archiwalna z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze umowy darowizny na rzecz Gminy Stawiguda, położonej w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda, oznaczonej numerami działek : 43/82, 43/84, 43/86, 43/88, 43/90, 43/92, 43/94, 43/96, 43/98, 43/100, 43/102, 43/104, 43/106, 43/108, 45/8 i 50/16 o łącznej powierzchni 5,0681 ha.

GN-I.6840.7.2023

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 234 z dnia 5 września 2023 roku Starosta Olsztyński podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze umowy darowizny.

 1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:
  Nieruchomość Skarbu Państwa położona w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 43/82, 43/84, 43/86, 43/88, 43/90, 43/92, 43/94, 43/96, 43/98, 43/100, 43/102, 43/104, 43/106, 43/108, 45/8 i 50/16  o łącznej powierzchni 5,0681 ha, użytki : „dr - drogi”.
 2. Numer księgi wieczystej:  OL1O/00188636/1.
 3. Opis nieruchomości:
  Przedmiotowa nieruchomość stanowi ciąg drogi zbiorczej (ulica Pszczela) zapewniającej dojazd do terenów przyległych. Stanowi połączenie dróg publicznych, tj. drogi krajowej S51 z drogą powiatową nr 1376N.

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/262/10 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 października 2010 r. działki nr : 43/82, 43/84, 43/86, 43/88, 43/90, 43/92, 43/94, 43/96, 43/98, 43/100, 43/102, 43/104, 43/106, 43/108 i 50/16 oznaczone są jako :
  • KD.01, KD.02 – tereny dróg publicznych,
  • TI.01, TI.02, TI.03, TI.04 – tereny urządzeń infrastruktury technicznej,
  • ZP.01, ZP.02, ZP.03 – tereny zieleni urządzonej,
  • UP.01, UP.02, UP.03 – tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej,
  • KDW.02 – tereny dróg wewnętrznych.

  Działka nr 45/8 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zgodnie ze Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda zatwierdzoną Uchwałą nr XXXV/284/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2021 roku stanowi : „Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. 
 4. Cena nieruchomości: 
  Cena:  2 649 096,00 zł. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 5. Uwagi:
  Darowizna nieruchomości na rzecz Gminy Stawiguda na realizację zadań własnych gminy związanych z gminnymi drogami i organizacją ruchu drogowego.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy z zastrzeżeniem art. 216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski o jej nabycie po cenie podanej w wykazie, w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie na okres 21 dni, tj. od dnia 15 września 2023 roku do dnia 5 października 2023 roku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych : www.powiat-olsztynski.pl i https://bip.powiat-olsztynski.pl, a także na stronie podmiotowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.