Wersja archiwalna z dnia

Informacja o wyniku przetargu - sprzedaż działek nr 254 i 255, obręb Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec

Olsztyn, 15 listopada 2023 r.

 

 

 

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  

(j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Starosta Olsztyński podaje do publicznej wiadomości

 

informację

 

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 8 listopada 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy Placu Bema 5, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 254 o pow. 0,2052 ha i 255 o pow. 0,1500 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Biskupcu prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00031998/8.

 

Cena wywoławcza : 39 900,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 40 300,00 zł.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu : 2.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia  w przetargu : 0.

Nabywca nieruchomości : Agnieszka i Piotr Weraksa.

 

 

Informacja o wyniku przetargu zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.powiat-olsztynski.pl