Wersja archiwalna z dnia

XLVIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 listopada 2023 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XLVIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie. 

Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Realizacja budżetu Powiatu. 
5.    Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2023-2037.
6.    Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.
7.    Określenie zadań i przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
8.    Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.
9.    Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu olsztyńskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
10.    Wyrażenie zgody na zawarcie przez Powiat Olsztyński jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy operatorskiej w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.
11.    Przyjęcie Raportu z wykonania w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego.
12.    Zmiany w składzie Komisji Rady Powiatu w Olsztynie.
13.    Rozpatrzenie skarg. 
14.    Sprawy różne i wolne wnioski.
15.    Zamknięcie obrad Sesji.