Wersja archiwalna z dnia

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI nr Pur/27/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 165044N w miejscowości Patryki.

BI-II.6740.15.70.2023.AH22

Olsztyn, 29 marca 2024 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI nr Pur/27/2024
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i ust. 4, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r., (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz.311.); art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.); zawiadamia się, że w dniu 29 marca 2024 r. została wydana decyzja nr Pur/27/2024 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania:

Rozbudowa drogi gminnej nr 165044N w miejscowości Patryki

w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

- obręb 0019 Patryki, gmina Purda, na działkach o nr geod.: 
170/2, 157, 149/1 (przed podziałem 149), 153/1 (przed podziałem 153).

objętych ograniczonym sposobem korzystania w związku z budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, zjazdów:

- obręb 0019 Patryki, gmina Purda, na działkach o nr geod.: 
142, 152, 133/6.
    
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z treścią decyzji w pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od godz. 9:00 do godz.13:00.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Olsztyńskiego, w terminie 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.