Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości - dz. nr 8 obr. Warkały gm. Jonkowo.

GN-III.6821.19.2024

Olsztyn, 5 lipca 2024 r.

INFORMACJA 
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym


Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 113 ust. 7, art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm., dalej jako u.g.n.) Starosta Olsztyński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Warkały, gmina Jonkowo, oznaczonej jako działka nr 8, dla której brak jest księgi wieczystej, poprzez udzielenie zezwolenia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, w imieniu której występuje Krzysztof Zubkowicz reprezentujący firmę SIECIOPROJEKT sp. z o. o., na przeprowadzenie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) średniego napięcia SN 15kV.

Wymieniona wyżej nieruchomość w myśl przepisów art. 113 ust. 6 u.g.n. ma nieuregulowany stan prawny.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy Placu Bema 5, do pokoju nr 113 w godzinach od 8ºº do 14ºº, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.

 

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 9 lipca 2024 r. do 9 września 2024 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego oraz na stronie MonitorUrzedowy.pl.