Wersja obowiązująca z dnia

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18”

BI-II.6740.17.130.2024.AM23

Olsztyn, 08 lipca 2024 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU OLSZTYŃSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572), art. 11d ust. 5 i ust. 6, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 311); zawiadamia się, że w 17 czerwca 2024 r. do Starostwa Powiatowego w Olsztynie wpłynął wniosek Zarządu Powiatu w Olsztynie, reprezentowanego przez pełnomocnika – Macieja Bartosiewicz, dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596,18”

obręb Ruś, gmina Stawiguda, na działkach o nr geod.: 117/3, 43/9, 41, 39/2, 3619/5, 630, 39/13, 24, 23/2, 3619/12, 21/8, 21/7, 18/9, 21/14, 21/17, 21/11, 43/11, 114/4, 114/5

z przywołaniem art. 11a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych j.w.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia – pok. 224, II piętro, w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, od godz. 9:00 do godz.13:00 jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.