Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Rukławki, gmina Biskupiec, oznaczonej numerem działki 143/2 o pow. 0,0206 ha.

GN-I.6840.32.2024

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Starosta Olsztyński podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów.
Nieruchomość położona w obrębie Rukławki, gmina Biskupiec, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 143/2 o powierzchni 0,0206 ha, użytek „dr”.

2. Numer księgi wieczystej:  OL1B/00032606/1.

3. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie zabudowy kolonijnej wsi Rukławki, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolniczych. Działka o wydłużonym kształcie, zabudowana częścią budynku gospodarczego, urządzona jako zaplecze zabudowy mieszkalnej, w części nieurządzona o nawierzchni naturalnej.

Działka nr 143/2 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec zatwierdzonym Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 grudnia 2018 r. znajduje się w obszarze o kierunku zagospodarowania określonym jako : tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz tereny rolnicze.

4. Cena nieruchomości: 
2 472,00 zł – w przypadku zapłaty ceny jednorazowo.
3 090,00 zł – w przypadku rozłożenia ceny na raty.
Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

5. Uwagi:
Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie na okres 21 dni, tj. od dnia 10 lipca 2024 roku do dnia 30 lipca 2024 roku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych : www.powiat-olsztynski.pl i https://bip.powiat-olsztynski.pl, a także na stronie podmiotowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.