Wydział Gospodarowania Środowiskiem

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Starostwo Powiatowe - Wydział Gospodarowania Środowiskiem
Wersja z dnia nieobowiązująca

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

Dyrektor

dr inż. Aneta Świeczkowska

tel. (89) 521-05-27,  pok. 233

 

Stanowisko pracy do spraw ogólnych, rybactwa i gospodarki odpadami

tel. (89) 523 28 88, pok. 232

email: gs@powiat-olsztynski.pl

         

Stanowisko pracy do spraw ochrony powietrza i geologii

tel. (89) 521 05 26, pok. 231

 

Stanowiska pracy do spraw leśnictwa, łowiectwa, przyrody

tel. (89) 523 28 38, pok. 212

(leśnictwo, ochrona przyrody, zmiana lasu na użytek rolny)

tel. (89) 521 05 18, pok. 230

(ochrona przyrody, łowiectwo, zalesienia gruntów rolnych, rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom, zezwolenia na hodowlę chartów)

 

Stanowisko pracy do spraw zadrzewień i dotacji celowych związanych z ochroną środowiska

tel. (89) 521 05 18, pok. 230

 


 

Zakres działania

Do zakresu działania Wydziału Gospodarowania Środowiskiem należy realizacja zadań:

 

I. w zakresie spraw ogólnych, rybactwa i gospodarki odpadami:

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach niezaliczonych do wód śródlądowych żeglownych,
 2. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na ustawianie sieciowych narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 3. prowadzenie spraw związanych z utworzeniem Społecznej Straży Rybackiej,
 4. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem gminnych programów ochrony środowiska,
 5. prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska,
 6. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 7. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 8. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - zezwolenia na przetwarzanie, zbieranie lub transport odpadów,
 10. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej dodatkowe wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów instalacji wymagającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 11. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
 12. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w sprawie zmiany warunków, zmiany w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację oraz w sprawie wygaszenia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia,
 13. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zgłoszeń do rejestru prowadzących transport odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów,
 14. identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 15. sporządzenie i aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, przekazywanie aktualizacji wykazu, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 16. przyjmowanie zgłoszeń o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi,
 17. opiniowanie projektu planu remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne,
 18. przygotowanie informacji na wniosek GIOŚ w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów,
 19. przygotowanie projektu uchwały rady powiatu o obszarze ograniczonego użytkowania,
 20. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania, zmiany, wygaszenia zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwolenia,
 21. przekazywanie do właściwego marszałka województwa kopii ostatecznych decyzji w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – w celu umieszczenia ich w Bazie danych o produktach i opakowaniach,
 22. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji poprzez dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej,
 23. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
 24. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 25. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; występowanie do WIOŚ o podjęcie odpowiednich działań; występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 26. udostępnianie informacji o środowisku,

II. w zakresie ochrony powietrza i geologii:

 1. analiza informacji obejmującej wykaz źródeł emisji, instalacji objętej pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w odniesieniu do krajowego planu redukcji,
 2. analiza informacji obejmującej wykaz źródeł emisji, instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym w odniesieniu do krajowego planu redukcji emisji,
 3. przygotowywanie i przekazywanie danych, informacji lub analiz niezbędnych do sporządzenia przez KOBIZE projektów raportów dotyczących redukcji emisji i planów działań korygujących,
 4. analiza wyników pomiarów poziomu hałasu w środowisku, prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej dodatkowe wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów lub w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko,
 5. analiza wyników pomiarów wielkości emisji do powietrza, prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej dodatkowe wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów lub decyzji nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko,
 6. opiniowanie projektu uchwały zarządu województwa w sprawie programu ochrony powietrza i w sprawie planu działań krótkoterminowych,
 7. opiniowanie projektu uchwały zarządu województwa w sprawie wprowadzania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
 8. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenia zintegrowanego, w sprawie zmiany warunków, zmiany w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację, wygaszenia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia,
 9. prowadzenie analizy warunków pozwolenia zintegrowanego,
 10. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 11. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza, w sprawie zmiany warunków, zmiany w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację, wygaszenia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia,
 12. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz w sprawie wydania decyzji ustalającej wymagania w zakresie ochrony środowiska,
 13. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych,
 14. prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem map akustycznych środowiska,
 15. przygotowanie projektu uchwały rady powiatu o obszarze ograniczonego użytkowania,
 16. przygotowanie projektu uchwały rady powiatu o programach działań, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego lub dotyczącej wyznaczenia obszarów cichych poza aglomeracją,
 17. opracowywanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych powiatu wynikających z wojewódzkiego programu ochrony powietrza,
 18. wprowadzanie informacji do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko,
 19. opiniowanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia kwalifikowanego jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego,
 20. opiniowanie planowanego przedsięwzięcia kwalifikowanego jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 21. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
 22. prowadzenie spraw związanych z naruszeniem wymagań ustawy Prawo geologiczne i górnicze, dotyczących ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem albo niewypełnianiem warunków określonych w koncesji,
 23. prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia koncesji na wydobycie kopaliny ze złoża,
 24. prowadzenie spraw dotyczących prawidłowości i terminowości sporządzania operatów ewidencyjnych przez przedsiębiorców oraz związanych z przyjmowaniem zawiadomień o wydobywaniu piasków i żwirów na potrzeby własne osoby fizycznej,
 25. prowadzenie spraw związanych z dokumentacjami geologicznymi dotyczącymi badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,
 26. prowadzenie spraw związanych z dokumentacjami geologicznymi wykonywanymi w celu wykorzystania ciepła ziemi,
 27. prowadzenie spraw związanych z dokumentacjami hydrogeologicznymi ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych lub określenia warunków hydrogeologicznych,
 28. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 29. prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
 30. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznej ustalającej zasoby złoża,
 31. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych dotyczących badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,
 32. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych dotyczących ujęć wód podziemnych, odwodnień budowlanych oraz warunków hydrogeologicznych,
 33. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych złóż kopalin,
 34. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; występowanie do WIOŚ o podjęcie odpowiednich działań; występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 35. udostępnianie informacji o środowisku,

III. w zakresie gospodarowania wodami i spraw melioracyjnych

 1. nadzór nad utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 2. opiniowanie w zakresie ochrony środowiska projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie melioracji wodnych oraz wykonanie urządzeń wodnych (zabudowę rowów),
 4. prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek wodnych w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli,
 5. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia osoby zobowiązanej do wykonania rekultywacji, kierunku i terminu rekultywacji gruntów kopalnianych, stopnia ograniczenia wartości użytkowej gruntów oraz w sprawie uznania rekultywacji za zakończoną,
 6. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego,
 7. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę powstałą w następstwie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego,
 8. analiza wyników pomiarów wielkości emisji ścieków w związku z eksploatacją instalacji, prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej dodatkowe wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów lub decyzji nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko,
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie podziału kosztów utrzymania wód powierzchniowych zakładom, w sprawie wygaśnięcia tych decyzji oraz w sprawie ustalenia i podziału kosztów utrzymania urządzeń wodnych, w przypadku odnoszenia z nich korzyści oraz stwierdzenia wygaśnięcia tych decyzji,
 10. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalania wysokości odszkodowania za szkodę powstałą w następstwie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego oraz w przypadku wprowadzenia przez radę powiatu powszechnego korzystania służącego zaspokajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego,
 11. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenia zintegrowanego oraz analiza wydanych pozwoleń zintegrowanych,
 12. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustanawiającej strefę ochronną urządzeń pomiarowych służb państwowych,
 13. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do sporządzenia przeglądu ekologicznego w zakresie instalacji,
 14. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie wygaszenia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; w sprawie wydania decyzji o przejęciu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dot. eksploatacji instalacji oraz w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia ekspertyzy i opracowania lub aktualizowania instrukcji gospodarowania woda w przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym,
 15. przygotowanie projektu uchwały rady powiatu o obszarze ograniczonego użytkowania,
 16. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego, w sprawie likwidacji urządzenia wodnego oraz przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidacji szkód w przypadku nienależytego utrzymania urządzenia wodnego,
 17. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu linii brzegowej dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, wód morza terytorialnego oraz wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych, oraz w sprawie rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów,
 18. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania czynności, robót lub urządzeń, lub innych działań niewymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 19. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej podziału kosztów utrzymania tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi,
 20. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i podziału w kosztów rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych stosownie do odnoszonych korzyści,
 21. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego za odszkodowaniem, jeżeli jest to uzasadnione interesem społecznym albo ważnymi względami gospodarczymi,
 22. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia, a także orzeczenia o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody,
 23. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego,
 24. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; występowanie do WIOŚ o podjęcie odpowiednich działań; występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 25. udostępnianie informacji o środowisku,

IV. w zakresie leśnictwa, łowiectwa i przyrody:

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 2. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z ochroną zasobów środowiska tj. poddaniem ochronie obszarów lub obiektów na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
 3. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim - decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, która zagraża w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych użyteczności publicznej,
 4. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 5. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wyrażenia zgody na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny,
 6. prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń posiadaczom i hodowcom zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
 7. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rewaloryzacją ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 8. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozdziałem czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami,
 9. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem dokonywania oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 10. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych,
 11. przygotowanie projektu uchwały rady powiatu o zakazie używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących,
 12. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem w zakresie zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 13. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem, w drodze porozumienia, nadleśniczemu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 14. prowadzenie spraw związanych z uaktualnianiem wydziałowej ewidencji leśnej na wniosek właściciela lasu,
 15. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 16. przygotowanie projektu decyzji o wykonaniu na koszt budżetu państwa, zagospodarowania i odnowienia lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, w związku z powstałymi szkodami w przypadku braku sprawcy,
 17. przygotowanie projektu decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków zainteresowanych właścicieli lasów, dotyczących wyłożonego do wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
 18. przygotowanie projektu decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,
 19. przygotowanie projektu zarządzenia o wykonaniu na koszt Nadleśnictwa zabiegów ochronnych polegających na zwalczaniu organizmów szkodliwych zagrażających trwałości lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 20. przygotowanie wniosku do wojewody o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i zaopiniowaniu przez radę gminy,
 21. zlecanie przeprowadzania inwentaryzacji lasów o powierzchni do 10 ha,
 22. wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia lub braku objęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej,
 23. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; występowanie do WIOŚ o podjęcie odpowiednich działań; występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 24. udostępnianie informacji o środowisku,

V. w zakresie zadrzewień, dotacji celowych w zakresie ochrony środowiska:

 1. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie, uszkodzenie lub usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia lub zgody posiadacza nieruchomości, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom,
 2. wydawanie, na wniosek zarządcy, zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.
 3. wydawanie, w drodze postanowienia, zgody na odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów od linii kolejowych,
 4. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem powiatowego programu ochrony środowiska,
 5. przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu i zarządu powiatu, opiniowanie wniosków, przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz sprawdzanie prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji celowych z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,
 6. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej,
 7. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; występowanie do WIOŚ o podjęcie odpowiednich działań; występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 8. udostępnianie informacji o środowisku.