Wydział Gospodarowania Środowiskiem

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Starostwo Powiatowe - Wydział Gospodarowania Środowiskiem
Wersja z dnia

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

Dyrektor

dr inż. Aneta Świeczkowska

tel. (89) 521-05-27,  pok. 233

 

Stanowisko pracy do spraw ogólnych, rybactwa i gospodarki odpadami

tel. (89) 523 28 88, pok. 232

email: gs@powiat-olsztynski.pl

         

Stanowisko pracy do spraw ochrony powietrza i geologii

tel. (89) 521 05 26, pok. 231

 

Stanowiska pracy do spraw leśnictwa, łowiectwa, przyrody

tel. (89) 523 28 38, pok. 212

(leśnictwo, ochrona przyrody, zmiana lasu na użytek rolny)

tel. (89) 521 05 18, pok. 230

(ochrona przyrody, łowiectwo, zalesienia gruntów rolnych, rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom, zezwolenia na hodowlę chartów)

 

Stanowisko pracy do spraw zadrzewień i dotacji celowych związanych z ochroną środowiska

tel. (89) 521 05 18, pok. 230

 


 

Zakres działania

Do zakresu działania Wydziału Gospodarowania Środowiskiem należy realizacja zadań:

I. w  zakresie spraw ogólnych, rybactwa i gospodarki odpadami:

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach niezaliczonych do wód śródlądowych żeglownych,
 2. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na ustawianie sieciowych narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 3. prowadzenie spraw związanych z utworzeniem Społecznej Straży Rybackiej,
 4. rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m,
 5. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 6. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 7. prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek wodnych w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli,
 8. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem gminnych programów ochrony środowiska, 
 9. prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania w drodze decyzji administracyjnej statutu oraz zmian statutu spółek wodnych,
 10. ustalanie w drodze decyzji administracyjnej podmiotom niebędącym członkami spółki wodnej zobowiązanym do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki wodnej, wysokości, rodzaju świadczeń oraz terminów ich spełnienia,
 11. prowadzenie postępowania administracyjnego w tym wydawanie decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu spółki wodnej, 
 12. prowadzenie spraw dotyczących rozwiązania w drodze decyzji zarządu spółki wodnej,
 13. ustanowienie w drodze decyzji zarządu komisarycznego, jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu,
 14. prowadzenie spraw dotyczących rozwiązania w drodze decyzji spółki wodnej oraz wyznaczenia likwidatora spółki wodnej,
 15. występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej, 
 16. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów, w sprawie zmiany, cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia,
 17. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - zezwolenia na zbieranie odpadów, w sprawie zmiany, cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia,
 18. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - zezwolenia na przetwarzanie odpadów w sprawie zmiany, cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia,
 19. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków,
 20. przygotowywanie wniosku o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków ze środków finansowych wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy wypadku albo bezskutecznej egzekucji wobec sprawcy wypadku),
 21. przekazywanie do właściwego marszałka województwa kopii ostatecznych decyzji w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – w celu umieszczenia ich w Bazie danych o produktach i opakowaniach,
 22. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
 23. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 24. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w sprawie zmiany warunków, zmiany w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację oraz w sprawie wygaszenia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia,
 25. identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 26. sporządzenie i aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 27. przyjmowanie zgłoszeń o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi,
 28. opiniowanie projektu planu remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne,
 29. przygotowanie projektu uchwały rady powiatu o obszarze ograniczonego użytkowania składowiska odpadów komunalnych lub kompostowni,
 30. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego instalacji związanej z gospodarką odpadami,
 31. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia w zakresie gospodarki odpadami, przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 32. przygotowanie informacji na wniosek GIOŚ w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów,
 33. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania, zmiany, wygaszenia i analizy zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji, 
 34. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia i zmiany raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania, 
 35. dokonywanie co najmniej raz na 5 lat analizy wydanego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych i planu monitorowania wielkości emisji lub planu poboru próbek, 
 36. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia planu metodyki monitorowania, 
 37. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających  z zezwolenia,
 38. opiniowanie w zakresie ochrony środowiska projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego, 
 39. występowanie do WIOŚ o podjęcie odpowiednich działań; występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 40. udostępnianie informacji o środowisku

II. w  zakresie ochrony powietrza i geologii:

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - pozwolenia zintegrowanego, w sprawie zmiany warunków, zmiany w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację, wygaszenia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia,
 2. prowadzenie analizy warunków pozwolenia zintegrowanego,
 3. dokonywanie analizy dotyczącej konieczności ograniczenia lub cofnięcia pozwoleń zintegrowanych albo pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów, niezbędnych dla osiągnięcia celów wynikających z Krajowego planu redukcji emisji, 
 4. analiza wyników pomiarów wielkości emisji do powietrza, prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej dodatkowe wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów lub decyzji nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko,
 5. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza, w sprawie zmiany warunków, zmiany w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację, wygaszenia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia,
 6. prowadzenie spraw związanych z przyjęciem zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz w sprawie wydania decyzji ustalającej wymagania w zakresie ochrony środowiska, 
 7. przekazywanie informacji, danych, deklaracji lub dokumentów o niedotrzymaniu standardów emisyjnych oraz o odstępstwach od standardów emisyjnych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska, 
 8. sprawdzanie dokumentów związanych z odstępstwami od standardów emisyjnych, prowadzenie postępowań w sprawie zmiany pozwoleń i decyzji w tym zakresie, 
 9. przekazywanie informacji dotyczących źródeł spalania o mocy nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW do KOBiZE,
 10. wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW, 
 11. prowadzenie spraw związanych z przyjęciem zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, 
 12. wydawanie zaświadczeń, z urzędu, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dotyczących zgłoszeń instalacji, 
 13. przedkładanie Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu informacji zawartych w zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, 
 14. udostępnianie na stronie podmiotowej urzędu informacji o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia, 
 15. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem map akustycznych środowiska,
 16. analiza wyników pomiarów poziomu hałasu w środowisku, prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej dodatkowe wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów lub w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko,
 17. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 18. przygotowanie projektu uchwały rady powiatu o obszarze ograniczonego użytkowania trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej lub instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej,
 19. przygotowanie projektu uchwały rady powiatu o programach działań, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego lub dotyczącej wyznaczenia obszarów cichych poza aglomeracją,
 20. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego instalacji,
 21. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 22. opiniowanie projektu uchwały zarządu województwa w sprawie programu ochrony powietrza  i w sprawie planu działań krótkoterminowych, 
 23. opiniowanie projektu uchwały zarządu województwa w sprawie wprowadzania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
 24. opracowywanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych powiatu wynikających z wojewódzkiego programu ochrony powietrza,
 25. analiza informacji obejmującej wykaz źródeł emisji, instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w odniesieniu do krajowego planu redukcji emisji,
 26. przygotowywanie i przekazywanie danych, informacji lub analiz niezbędnych do sporządzenia przez KOBiZE projektów raportów dotyczących redukcji emisji i planów działań korygujących,
 27. przygotowanie i przekazanie KOBiZE, na jego wniosek, informacji i opinii potrzebnych do sporządzenia projektu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza, 
 28. wprowadzanie informacji do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko,
 29. opiniowanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia kwalifikowanego jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego,
 30. opiniowanie planowanego przedsięwzięcia kwalifikowanego jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 31. prowadzenie postępowania w sprawie wydania koncesji na wydobywanie złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
 32. prowadzenie spraw dotyczących prawidłowości i terminowości sporządzania operatów ewidencyjnych przez przedsiębiorców,
 33. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i bilansem zasobów złóż kopalin oraz spraw związanych z opłatą eksploatacyjną,
 34. zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczących złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym  i bez użycia środków strzałowych,
 35. prowadzenie spraw związanych z projektem robót geologicznych, dokumentacjami geologicznymi wykonywanymi w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 36. zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczących ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
 37. zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczących badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
 38. zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczących odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,
 39. zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczących warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych,
 40. prowadzenie postępowań administracyjnych  dotyczących wydania decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów, w tym  decyzji określających kierunek i termin rekultywacji gruntów, osobę obowiązaną do rekultywacji, stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów,  uznania rekultywacji gruntów za zakończoną,
 41. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie nakazania właścicielowi gruntów ze względu na ochronę gleb przed erozją i ruchami masowymi ziemi zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów, lub założenie na nich trwałych użytków zielonych,
 42. prowadzenie okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych oraz na gruntach zdewastowanych i zdegradowanych, położonych poza obszarami ograniczonego użytkowania,  
 43. rekultywacja na cele inne niż rolnicze pozostałych gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi,
 44. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przekazania praw i obowiązków dotyczących rekultywacji w przypadku zmiany osoby zobowiązanej do rekultywacji gruntów,
 45. przyjmowanie od osób obowiązanych do rekultywacji gruntów, zawiadomień o powstałych w poprzednim roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji,  
 46. kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 47. stosowanie sankcji za naruszenie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 48. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu rekultywacji gruntów,
 49. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
 50. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów dokumentów planistycznych w zakresie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
 51. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; występowanie do WIOŚ o podjęcie odpowiednich działań; występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska, 
 52. udostępnianie informacji o środowisku  

III. w  zakresie leśnictwa, łowiectwa i przyrody:

 1. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem, w drodze porozumienia, nadleśniczemu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 2. prowadzenie spraw związanych z uaktualnianiem wydziałowej ewidencji leśnej,
 3. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 4. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, cechowanie drewna,  wystawienie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna,
 5. prowadzenie postępowania w sprawie wykonania na koszt budżetu państwa, zagospodarowania  i odnowienia lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, w związku z powstałymi szkodami  w przypadku braku sprawcy,
 6. prowadzenie postępowania w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków zainteresowanych właścicieli lasów, dotyczących wyłożonego do wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
 7. zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 8. prowadzenie postępowania w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,
 9. przygotowanie projektu zarządzenia o wykonaniu na koszt nadleśnictwa zabiegów ochronnych polegających na zwalczaniu organizmów szkodliwych zagrażających trwałości lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 10. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,
 11. zlecanie przeprowadzania inwentaryzacji lasów o powierzchni do 10 ha,
 12. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
 13. wydawanie zaświadczeń dotyczących zapisów w uproszczonych planach urządzenia lasu lub decyzji z zakresu gospodarki leśnej, 
 14. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim - decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, która w sposób szczególny zagraża w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, 
 15. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców, 
 16. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wyrażenia zgody na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny, która wymaga opieki i leczenia, 
 17. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich polnych oraz jego rozdziałem między nadleśnictwami i gminami, 
 18. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych, przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania i nieodpłatne poświadczania na tym oświadczeniu własnoręczności podpisu właściciela nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego polnego, 
 19. prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń posiadaczom i hodowcom zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
 20. przygotowanie projektu uchwały rady powiatu o zakazie używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących,
 21. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 22. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rewaloryzacją ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 23. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem dokonywania oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 24. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w związku  z ochroną zasobów środowiska tj. poddaniem ochronie obszarów lub obiektów na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
 25. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; występowanie do WIOŚ o podjęcie odpowiednich działań; występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 26. udostępnianie informacji o środowisku,

w zakresie zadrzewień, dotacji celowych w zakresie ochrony środowiska:

 1. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie, uszkodzenie lub usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia lub zgody posiadacza nieruchomości, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom,
 2. wydawanie, na wniosek zarządcy, zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
 3. wydawanie, w drodze postanowienia, zgody na odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów od linii kolejowych,
 4. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i raportowaniem powiatowego programu ochrony środowiska,
 5. przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu i zarządu powiatu, opiniowanie wniosków, przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz sprawdzanie prawidłowości  i terminowości rozliczenia dotacji celowych z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,
 6. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; występowanie do WIOŚ o podjęcie odpowiednich działań; występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 7. udostępnianie informacji o środowisku.