Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Komunikacji i Transportu

Dyrektor
Zbigniew Wasieczko
tel. (89) 521 05 30
email: komunikacja@powiat-olsztynski.pl

pokój 14

 

Rejestracja Pojazdów
tel. (89) 523 28 81
pokój 12

Wydawanie Uprawnień Kierowcom
tel. (89) 521 05 22, 521 05 24
pokój 16, 18

 

Godziny przyjęć interesantów

Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 14:30
Piątek: 7:30 - 13:30

Internetowa rezerwacja kolejki

 

 

Transport Drogowy

tel. (89) 521 05 47

email: sp10@powiat-olsztynski.pl lub joanna.martul@powiat-olsztynski.pl

pokój 303 (III piętro)

Godziny przyjęć interesantów

Poniedziałek: 7:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 14:00

 


 

Zarządzanie Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych

tel. (89) 521 05 57

email: wlodzimierz.bochno@powiat-olsztynski.pl

pokój 304

Godziny przyjęć interesantów

Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00


Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Biskupcu

(gmina Biskupiec, gmina Kolno)

tel./fax (89) 715 44 63

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek – Czwartek: 8:00 - 14:00
Piątek: 8:00 - 13:30

 

Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Dobrym Mieście

(gmina Dobre Miasto, gmina Świątki)

tel./fax (89) 616 33 17

 

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek – Czwartek: 8:00 - 14:00
Piątek: 8:00 - 13:30

Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Biskupcu i Dobrym Mieście nie posiadają kasy ani terminali płatniczych. Załatwiając sprawę, za którą ma być uiszczona jakakolwiek opłata należy dołączyć do wniosku dowód opłaty w formie papierowej.


 

Zakres działania

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu należy realizacja zadań:

 

1. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów

 1. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów (z urzędu i na wniosek właściciela), wydając pozwolenia czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, za opłatą,
 2. dokonywanie rejestracji pojazdów poprzez wydawanie dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych za opłatą,
 3. dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami prawa, np.: o ustanowieniu bankowego zastawu rejestrowego,
 4. wydawanie wtórników dokumentów i tablic za opłatą,
 5. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego pojazdu,
 6. prowadzenie wymaganych prawem ewidencji i rejestrów powierzonych druków ścisłego zarachowania oraz rejestrów wydanych tablic rejestracyjnych,
 7. nieodpłatne sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach organom właściwym w sprawach podatku od środków transportowych oraz urzędom skarbowym,
 8. wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek właścicieli w wypadkach określonych ustawą,
 9. wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez uprawnione organy kontroli – po ustaniu przyczyny ich zatrzymania,
 10. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszają wymagania ochrony środowiska,
 11. przygotowywanie skierowań właścicielom pojazdów do wyznaczonej stacji kontroli pojazdów, w przypadkach określonych prawem – np. celem nabicia numerów identyfikacyjnych i wykonania tabliczki zastępczej,
 12. czasowe wycofanie pojazdów z ruchu na wniosek ich właścicieli,
 13. przekazywanie danych o pojazdach i ich właścicielach do centralnej ewidencji pojazdów,
 14. sporządzanie raportów dziennych i meldunków miesięcznych z wyodrębnieniem ustalonych opłat komunikacyjnych,
 15. przyjmowanie od właścicieli zarejestrowanych pojazdów zawiadomień o zmianie danych w dowodzie rejestracyjnym bądź informacji o zbyciu lub nabyciu pojazdu,
 16. przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji, przedłużanie terminu czasowej rejestracji do 14 dni,
 17. realizacja obowiązku przekazywania informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji,
 18. niszczenie dokumentów i druków ścisłego zarachowania.

 

2. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. wydawania uprawnień kierowcom

 1. wydawanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem – za opłatą,
 2. wydawanie międzynarodowego prawa jazdy – za opłatą,
 3. kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do ich kwalifikacji oraz w innych przypadkach określonych ustawą,
 4. kierowanie osób kierujących pojazdem na badania lekarskie do uprawnionego lekarza w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy,
 5. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym bądź przywrócenia uprawnienia,
 6. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, zwrot uprawnienia po ustaniu przyczyny zatrzymania,
 7. wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców danych o osobach posiadających lub, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,
 8. wydawanie wtórników prawa jazdy za opłatą,
 9. wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw,
 10. dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym – na wniosek kierowcy za opłatą,
 11. wydawanie zezwoleń kierowcom pojazdów uprzywilejowanych,
 12. udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych,
 13. przekazywanie na żądanie z innych urzędów akt kierowców,
 14. wydawanie PKK (profilu kandydata na kierowcę),
 15. wydawanie PKZ (profilu kandydata na kierowcę zawodowego),
 16. potwierdzanie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej,
 17. przygotowywanie i przekazywanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego sprawozdań statystycznych na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.

 

3. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. transportu drogowego

 1. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru – za opłatą,
 2. wydawanie poświadczeń potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań dla ośrodka szkolenia kierowców w drodze decyzji administracyjnej – za opłatą,
 3. wpis instruktora do ewidencji instruktorów – za opłatą, wydawanie legitymacji instruktorom oraz wpis wykładowcy do ewidencji wykładowców – za opłatą, wydawanie zaświadczeń wykładowcom,
 4. współdziałanie z Policją w zakresie kontroli wykonywania praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem szkolenia kierowców,
 5. przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń od ośrodków szkolenia kierowców dotyczących daty rozpoczęcia kursu, daty i miejsca wyznaczonego egzaminu wewnętrznego oraz informacji o zakończeniu kursu,
 6. sporządzanie analizy statystycznej zdawalności osób szkolonych na podstawie danych uzyskanych z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego,
 7. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru,
 8. wydawanie i cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych,
 9. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców i stacjami kontroli pojazdów,
 10. dokonywanie corocznych kontroli stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców, zgodnie z planem kontroli,
 11. wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności – za opłatą,
 12. udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą) w drodze decyzji administracyjnej, wydawanie wypisów z licencji – za opłatą,
 13. udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w drodze decyzji administracyjnej – za opłatą,
 14. udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy w drodze decyzji administracyjnej – za opłatą,
 15. wydawanie, odmowa lub zmiana udzielonego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej oraz po przeprowadzeniu analizy sytuacji rynkowej; stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia lub cofnięcie zezwolenia – za opłatą,
 16. dokonywanie – co najmniej raz na 5 lat – kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenia lub zaświadczenia – na podstawie upoważnienia Starosty,
 17. dokonywanie kontroli przedsiębiorców wykonujących przewóz osób na podstawie udzielonych przez Starostę Olsztyńskiego zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w zakresie dokumentów i warunków w nich określonych oraz prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób – na podstawie upoważnienia Starosty,
 18. nakładanie na przewoźników drogowych obowiązku przedstawiania w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawowych i warunków określonych w licencji, zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub zezwoleniu,
 19. nakładanie na przewoźników drogowych w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji albo wypisów z tych dokumentów, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub licencji,
 20. nakładanie na zarządzającego transportem drogowym w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zwrotu certyfikatu, w przypadku wydania decyzji o niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi,
 21. wydawania zaświadczeń dla przewoźników posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009, w celu uzyskania licencji wspólnotowej lub wypisu z tej licencji,
 22. współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego w realizacji zadań określonych ustawą o transporcie drogowym,
 23. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu – dwa razy w roku – informacji dotyczącej liczby i zakresu udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń,
 24. sporządzanie miesięcznych sprawozdań w zakresie ilości wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń i zaświadczeń oraz pobranych opłat,
 25. sporządzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu drogowego osób na obszarze Powiatu Olsztyńskiego.

Schemat procedury kontroli

 

4. Stanowisko pracy ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych

 1. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
 2. opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji ibezpieczeństwa ruchu;
 3. zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów;
 4. przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji;
 5. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji;
 6. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
 7. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej, sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
 8. prowadzenie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu gdy ma ona charakter stały;
 9. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami;
 10. przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 11. sporządzanie protokołów z posiedzenia komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

5. Zamiejscowe stanowiska pracy w Biskupcu i Dobrym Mieście realizuje wszystkie zadania z zakresu rejestracji pojazdów oraz z zakresu wydawania uprawnień kierowcom, poza:

 1. wydawaniem międzynarodowego prawa jazdy – za opłatą,
 2. kierowaniem osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do ich kwalifikacji oraz w innych przypadkach określonych ustawą,
 3. kierowaniem osób kierujących pojazdem na badania lekarskie do uprawnionego lekarza w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy,
 4. wydawaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, zwrotem uprawnienia po ustaniu przyczyny zatrzymania.