Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sprawy załatwiane w urzędzie - Geodezja

Ogłoszono przez Zbigniew Monkiewicz

Jak i gdzie uzyskać wypis/wyrys z ewidencji gruntów, mapę ewidencyjną i zasadniczą oraz inne materiały pzgik

UWAGA: Możliwość osobistego załatwiania spraw wstrzymana do odwołania

Wszelkie dokumenty i wnioski można umieścić w specjalnym pojemniku ustawionym przy wejściu do Starostwa od strony wewnętrznego parkingu od ulicy Kopernika.

W sprawach pilnych i niezbędnych, bezpośredni kontakt z interesantami może być zrealizowany przez pracowników Wydziału Geodezji, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

tel.  89 521 05 49
tel.  89 521 05 34
tel.  89 521 05 48

bezpośrednio w siedzibie starostwa na stanowisku obsługi z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania materiałów z PZGiK (I piętro, sala obsługi 132) 
Poniedziałek 7:30 do 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 do 14:30

tel.  89 521 05 49
tel.  89 521 05 48

Biuro Obsługi Interesanta (parter budynku)
zamiejscowe stanowisko pracy w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 1B
Poniedziałek - Piątek 7:00 – 14:00

tel. 89 715 23 22

Dodatkowo wykaz kontaktów pracowników Wydziału Geodezji zamieszczony jest na stronie podmiotowej BIP https://bip.powiat-olsztynski.pl/5029/wydzial-geodezji.html


korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn


za pomocą e-usługi  geoportal powiatu olsztyńskiego.
Jak zamawiać dokumenty, zawiera Poradnik zamawiania dokumentów on-line
REKOMENDOWANA FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW


poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą(ESP) w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/281400/SkrytkaESP
Adres portalu: https://epuap.gov.pl


UWAGA: Sposób komunikacji z podmiotami publicznymi  został określony w  art. 63 KPA, w związku z powyższym należy złożyć wniosek w formie przewidzianej prawem, w przeciwnym wypadku sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Nie realizujemy wniosków przesłanych za pośrednictwem poczty internetowej e-mail.

UWAGA: Składając zamówienie za pomocą geoportalu prosimy, nie wybierać formy przekazania dokumentów na e-mail. Ze względu na przyjęte procedury dla przesyłanych danych, przygotowane pliki udostępniane są tylko za pośrednictwem systemu w którym wpłynął wniosek.


Płatności

Wnioski i pisma wpływające do Wydziału Geodezji podlegają rejestracji. Jeżeli z realizacją wniosku związana jest opłata, wystawiany jest Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Płatności można dokonać tylko i wyłącznie po otrzymaniu Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Prosimy o niedokonywanie przedpłat. 

GOTÓWKA lub KARTA PŁATNICZA 
W przypadku wniosków składanych osobiście opłaty dokonać można w kasie starostwa (parter budynku)
płatność gotówką lub kartą płatniczą

Kasa czynna w godz. 7:30 – 14:30 

PRZELEW

Płatności przelewem można wykonać dopiero po otrzymaniu na adres e-mail Dokumentu Obliczenia Opłaty.

W przypadku braku adresu e-mail proszę czekać na kontakt telefoniczny pracownika Wydziału Geodezji.

W tytule zapłaty koniecznie należy wpisać numer Dokumentu Obliczenia Opłaty. Wysokość należnej opłaty i numer rachunku bankowego  znajdziesz w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Potwierdzenie zapłaty w formie pliku odeślij do Starostwa na adres  e-mail, z którego otrzymałeś Dokument Obliczenia Opłaty .

Szczegóły realizacji i płatności dla wniosków składanych poprzez geoportal powiatu olsztyńskiego zawarte są w instrukcjach Poradnik zamawiania dokumentów on-line.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków określają tabele załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Odbiór zamówionych dokumentów

UWAGA: Możliwość odbioru osobistego wstrzymana do odwołania
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wykonywanie zadań przez Wydział Geodezji podlega ograniczeniu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. W sprawach pilnych i niezbędnych, bezpośredni kontakt z interesantami może być zrealizowany przez pracowników Wydziału Geodezji, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
tel.  89 521 05 49
tel.  89 521 05 34
tel.  89 521 05 48
   

Wykaz kontaktów do  pracowników Wydziału Geodezji zamieszczony jest na stronie podmiotowej BIP https://bip.powiat-olsztynski.pl/5029/wydzial-geodezji.html

  • Dokumenty odbierane są w Wydziale Geodezji na stanowisku obsługi z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania materiałów PZGiK. Przy odbiorze osobistym należy okazać potwierdzenie wniesionej opłaty.
  • Dokumenty drukowane wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres z wniosku.
  • Sposób odbióru dokumentów dla wniosków składanych poprzez geoportal powiatu olsztyńskiego zawarte są w instrukcjach Poradnik zamawiania dokumentów on-line.
  • Zbiory danych ewidencyjnych, bazy danych oraz dokumenty w postaci elektronicznej mogą być przekazywane poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), serwer FTP oraz e-mail.
  • (w przypadku poczty internetowej e-mail z zachowaniem ochrony danych osobowych szyfrowanie hasłem  przekazywanym telefonicznie lub w inny odrębny sposób).

Do odbioru zamówionych dokumentów można upoważnić inną osobę. Wzór pełnomocnictwa do pobrania Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. od każdego stosunku pełnomocnictwa. Nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Przelew za opłatę skarbową dokonaj na konto Urzędu Miasta Olsztyn nr: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227


Udostępnianie danych osobowych

W przypadku wniosków o wydanie dokumentów zawierających dane podmiotowe wystąpi osoba niebędąca właścicielem/władającym, konieczne musi wykazać, że posiada interes prawny w tym zakresie. Należy podać przepis prawa i okoliczności faktyczne, będące przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego oraz załączyć odpowiednie dokumenty.   

Jeśli z wnioskiem o wydanie dokumentów zawierających dane podmiotowe wystąpi pełnomocnik (prokurent), do wniosku należy załączyć w orginale pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis tego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczeniaopłaty skarbowej w wysokości 17 zł. - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Przelew za opłatę skarbową dokonaj na konto Urzędu Miasta Olsztyn nr: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227


Formularze i wnioski - do pobrania (jeśli nie korzystasz z geoportalu)
Formularze aktywne do pobrania i wypełnienia w PDF - przystępny kreator z podpowiedziami ułatwia wypełnienie.
Wypełniony wniosek w formie dokumentu elektronicznego, można złożyć przez ePUAP lub wydrukowąć i wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Można również formularz pobrać, wydrukować i wypełnić ręcznie oraz wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub umieścić w specjalnym pojemniku ustawionym przy wejściu do Starostwa od strony wewnętrznego parkingu od ulicy Kopernika.  

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z EGiB pobierz wniosek   Formularz EGIB

UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW DANYCH I MATERIAŁÓW PZGiK  

  pobierz wniosek i uszczegółowienie
mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza Formularz P i Formularz P3
rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia Formularz P i Formularz P2
zbiory danych EGiB Formularz P i Formularz P1
rejestr cen i wartości nieruchomości Formularz P i Formularz P4
zbiory danych GESUT Formularz P i Formularz P5
zbiory danych BDSOG Formularz P i Formularz P6
zbiory danych BDOT500 Formularz P i Formularz P7
inne materiały Formularz P i Formularz P8

Przykłady wypełnionych wniosków

mapa ewidencyjna-elektroniczna_P+P3
mapa zasadnicza-drukowana_P+P3
wniosek o wypis i wyrys z EGiB


Terminy realizacji wniosków

Termin liczony jest od dnia złożenia wniosku - około 7 dni roboczych.
Wnioski złożone za pośrednictwem geoportalu - około 3 dni roboczych.  
W przypadku zamówień: skomplikowanych, obejmujących duże ilości danych, dokumentów, dużych obszarowo, wymagających uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub przeprowadzenia aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów 
i budynków, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.


Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
6. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.