Wersja archiwalna z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – dz. nr 165, obr. Bredynki, gm. Biskupiec.

GN-I.6845. 11.2023

 

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Starosta Olsztyński podaje do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów :

Nieruchomość Skarbu Państwa położona w obrębie Bredynki, gmina Biskupiec, oznaczona w  rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerem działki : 165 o powierzchni 0,1400 ha, zabudowaną budynkiem gospodarczym o powierzchni 34 m2, użytek : „Br-PsV”- grunty rolne zabudowane.

2. Numer księgi wieczystej :  KW nr OL1B/00027538/2.

3. Opis nieruchomości :

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w zwartej zabudowie wsi. Aktualnie działka nr 165 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym jako „tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na obszarach wiejskich”.

4. Wysokość czynszu :

Miesięczna stawka czynszu za dzierżawę 1m2 powierzchni budynków gospodarczych wynosi 0,60 zł + 23% VAT oraz roczna stawka czynszu za 1m2 dzierżawionych gruntów przeznaczonych na cele rolne w wysokości 0,10 zł (zwolnione z podatku VAT), płatne do 25 marca każdego roku.

5. Uwagi :

  • Nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolnicze.
  • Termin obowiązywania umowy – 3 lata
  • Umowa dzierżawy zostanie zawarta z dotychczasowym dzierżawcą

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie na okres 21 dni, tj. od dnia 15 listopada 2023 roku do dnia 5 grudnia 2023 roku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych : www.powiat-olsztynski.pl i https://bip.powiat-olsztynski.pl, a także na stronie podmiotowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokument sporządziła :

Kamila Jastrzemska

14.11.2023 r.