Wydział Budownictwa i Inwestycji

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Olsztyński
Starostwo Powiatowe - Wydział Budownictwa i Infrastruktury
Wersja z dnia nieobowiązująca

Wydział Budownictwa i Inwestycji

Dyrektor
Grzegorz Wieczorek
tel. (0-89) 521 05 66 - sekretariat
ib@powiat-olsztynski.pl

 

Konsultacje z inspektorami Wydziału Budownictwa i Inwestycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

Do zakresu działania Wydziału Budownictwa i Inwestycji należy realizacja zadań:

 

w zakresie administracyjno-biurowym :

 1. prowadzenie obsługi kancelaryjnej,
 2. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę,
 3. przekazywanie organom nadzoru budowlanego pozwoleń na budowę wraz z egzemplarzem projektu, decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz zawiadomienie tych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 4. stwierdzenie spełnienia wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego i użytkowego w formie zaświadczeń,
 5. wykonywanie sprawozdań dla GUS, Wojewody i GUNB,
 6. przygotowanie decyzji o zmianie bądź uchyleniu pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 7. przygotowywanie opinii do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej Powiatu,
 8. udzielanie informacji publicznej z zakresu Prawa budowlanego.

w zakresie spraw architektoniczno-budowlanych:

 1. przygotowywanie opinii do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej Powiatu,
 2. udział w posiedzeniach Zespołu ds. Narad Koordynacyjnych,
 3. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 4. przygotowanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej mieszkań,
 5. przygotowanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowanego lub decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 6. przygotowanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę lub decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 7. przygotowanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
 8. przygotowanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 9. przygotowanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na podstawie specustawy,
 10. przygotowanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz warunków korzystania z tęgo budynku, lokalu lub nieruchomości,
 11. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy, wykonywania robót budowlanych,
 12. przygotowanie decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy, wykonywania robót budowlanych,
 13. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych,
 14. przygotowanie decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, albo rozbiórkę obiektów objętych obowiązkiem zgłoszenia,
 15. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 16. przygotowanie decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 17. przygotowanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

w zakresie inwestycji infrastrukturalnych:

 1. przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie propozycji:
  • realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich,
  • zmian budżetu.
 2. przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu:
  • opracowywanie zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i remontowych (usługi projektowania i nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane, dostawy i usługi pozostałe związane z realizacją robot budowlanych),
  • przedkładanie Zarządowi Powiatu Olsztyńskiego propozycji zadań inwestycyjnych, w formie kart zadań inwestycyjnych, z wyszczególnieniem zakresu prac i ich kosztów oraz sposobu finansowania,
  • przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
  • uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
  • zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
  • zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
  • opracowywanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie wartości robót budowlanych (w tym ustalanie wysokości podatku VAT),
  • bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością z zawartymi umowami,
  • przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robót budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
  • uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej,
 3. poprawa efektywności energetycznej obiektów stanowiących własność Powiatu:
  • zlecanie wykonania audytów energetycznych budynków i ich weryfikowanie,
  • przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie projektów zadań inwestycyjnych i remontowych uwzględniających zalecenia audytora energetycznego,
 4. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 5. zlecanie przeglądów technicznych wybranych obiektów,
 6. przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w prowadzeniu postępowań i nadzorowanie zgodności wykonania umów z przedmiotem zamówienia opisanym w ofercie,
 7. ewidencja udzielanych zamówień publicznych prowadzonych w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 8. uzgodnienia w Zespołach Projektowych dotyczących realizowanych projektów.

w zakresie rozwoju:

 1. monitorowanie rynku dofinansowań zewnętrznych,
 2. wskazywanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania inwestycyjne przyjęte w dokumentach strategicznych Powiatu Olsztyńskiego,
 3. inicjowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych,
 4. przygotowywanie wniosków o dofinansowania z funduszy zewnętrznych,
 5. koordynacja projektów realizowanych w wydziale, dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
 6. monitorowanie, rozliczanie i ewaluacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

w zakresie realizacji zamówień publicznych:

 1. przygotowywanie propozycji przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych,
 2. pozyskiwanie informacji z poszczególnych wydziałów dotyczących zamówień publicznych planowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym,
 3. udzielanie informacji, wyjaśnień i konsultacji Inicjatorowi zamówienia w związku z przygotowywaniem wniosku o wszczęcie postępowania,
 4. prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie składanych przez Wydziały wniosków o wszczęcie postępowania,
 5. sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 6. przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 7. archiwizacja dokumentacji przetargowej,
 8. prowadzenie rejestru zamówień publicznych postępowań realizowanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 9. sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie informacji przekazanych przez Wydziały.”