Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Budownictwa i Inwestycji

Dyrektor
Grzegorz Wieczorek
tel. (0-89) 521 05 66 - sekretariat
ib@powiat-olsztynski.pl

 

Konsultacje z inspektorami Wydziału Budownictwa i Inwestycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

Do zakresu działania Wydziału Budownictwa i Inwestycji należy realizacja zadań:

 

w zakresie administracyjno-biurowym :

 1. prowadzenie obsługi kancelaryjnej,
 2. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę,
 3. przekazywanie organom nadzoru budowlanego pozwoleń na budowę wraz z egzemplarzem projektu, decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz zawiadomienie tych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 4. stwierdzenie spełnienia wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego i użytkowego w formie zaświadczeń,
 5. wykonywanie sprawozdań dla GUS, Wojewody i GUNB,
 6. przygotowanie decyzji o zmianie bądź uchyleniu pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 7. przygotowywanie opinii do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej Powiatu,
 8. udzielanie informacji publicznej z zakresu Prawa budowlanego.

w zakresie spraw architektoniczno-budowlanych:

 1. przygotowywanie opinii do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej Powiatu,
 2. udział w posiedzeniach Zespołu ds. Narad Koordynacyjnych,
 3. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 4. przygotowanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej mieszkań,
 5. przygotowanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowanego lub decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 6. przygotowanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę lub decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 7. przygotowanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
 8. przygotowanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 9. przygotowanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na podstawie specustawy,
 10. przygotowanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz warunków korzystania z tęgo budynku, lokalu lub nieruchomości,
 11. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy, wykonywania robót budowlanych,
 12. przygotowanie decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy, wykonywania robót budowlanych,
 13. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych,
 14. przygotowanie decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, albo rozbiórkę obiektów objętych obowiązkiem zgłoszenia,
 15. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 16. przygotowanie decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 17. przygotowanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

w zakresie inwestycji infrastrukturalnych:

 1. przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie propozycji:
  • realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich,
  • zmian budżetu.
 2. przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu:
  • opracowywanie zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i remontowych (usługi projektowania i nadzoru inwestorskiego, roboty budowlane, dostawy i usługi pozostałe związane z realizacją robot budowlanych),
  • przedkładanie Zarządowi Powiatu Olsztyńskiego propozycji zadań inwestycyjnych, w formie kart zadań inwestycyjnych, z wyszczególnieniem zakresu prac i ich kosztów oraz sposobu finansowania,
  • przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
  • uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
  • zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
  • zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
  • opracowywanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie wartości robót budowlanych (w tym ustalanie wysokości podatku VAT),
  • bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością z zawartymi umowami,
  • przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robót budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
  • uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej,
 3. poprawa efektywności energetycznej obiektów stanowiących własność Powiatu:
  • zlecanie wykonania audytów energetycznych budynków i ich weryfikowanie,
  • przedkładanie Zarządowi Powiatu w Olsztynie projektów zadań inwestycyjnych i remontowych uwzględniających zalecenia audytora energetycznego,
 4. prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 5. zlecanie przeglądów technicznych wybranych obiektów,
 6. przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w prowadzeniu postępowań i nadzorowanie zgodności wykonania umów z przedmiotem zamówienia opisanym w ofercie,
 7. ewidencja udzielanych zamówień publicznych prowadzonych w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 8. uzgodnienia w Zespołach Projektowych dotyczących realizowanych projektów.

w zakresie rozwoju:

 1. monitorowanie rynku dofinansowań zewnętrznych,
 2. wskazywanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania inwestycyjne przyjęte w dokumentach strategicznych Powiatu Olsztyńskiego,
 3. inicjowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych,
 4. przygotowywanie wniosków o dofinansowania z funduszy zewnętrznych,
 5. koordynacja projektów realizowanych w wydziale, dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
 6. monitorowanie, rozliczanie i ewaluacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

w zakresie realizacji zamówień publicznych:

 1. przygotowywanie propozycji przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych,
 2. pozyskiwanie informacji z poszczególnych wydziałów dotyczących zamówień publicznych planowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym,
 3. udzielanie informacji, wyjaśnień i konsultacji Inicjatorowi zamówienia w związku z przygotowywaniem wniosku o wszczęcie postępowania,
 4. prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie składanych przez Wydziały wniosków o wszczęcie postępowania,
 5. sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 6. przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 7. archiwizacja dokumentacji przetargowej,
 8. prowadzenie rejestru zamówień publicznych postępowań realizowanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 9. sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie informacji przekazanych przez Wydziały.”

Wnioski do pobrania

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.