Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Budownictwa i Infrastruktury

Dyrektor
Ireneusz Piłkowski
tel. (0-89) 521 05 66 - sekretariat
ib@powiat-olsztynski.pl

 

SEKRETARIAT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY Przyjmuje interesantów w godzinach 07:30 - 14:30

Konsultacje z inspektorami Wydziału Budownictwa i Infrastruktury od poniedziałku do piatku w godzinach 9:00 - 13:00.

 

Do zakresu działania Wydziału Budownictwa i Infrastruktury należy realizacja zadań:

 

w zakresie administracyjno-biurowym :

 1. prowadzenie obsługi kancelaryjnej,
 2. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę,
 3. przekazywanie organom nadzoru budowlanego pozwoleń na budowę wraz z egzemplarzem projektu, decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz zawiadomienie tych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 4. stwierdzenie spełnienia wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego i użytkowego w formie zaświadczeń,
 5. wykonywanie sprawozdań dla GUS, Wojewody i GUNB,
 6. przygotowanie decyzji o zmianie bądź uchyleniu pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 7. przygotowywanie opinii do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej Powiatu,
 8. udzielanie informacji publicznej z zakresu Prawa budowlanego.

w zakresie spraw architektoniczno-budowlanych:

 1. przygotowywanie opinii do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej Powiatu,
 2. udział w posiedzeniach Zespołu ds. Narad Koordynacyjnych,
 3. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 4. przygotowanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej mieszkań,
 5. przygotowanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowanego lub decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 6. przygotowanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę lub decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 7. przygotowanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
 8. przygotowanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 9. przygotowanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na podstawie specustawy,
 10. przygotowanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz warunków korzystania z tęgo budynku, lokalu lub nieruchomości,
 11. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy, wykonywania robót budowlanych,
 12. przygotowanie decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy, wykonywania robót budowlanych,
 13. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych,
 14. przygotowanie decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, albo rozbiórkę obiektów objętych obowiązkiem zgłoszenia,
 15. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 16. przygotowanie decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 17. przygotowanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

 

Wnioski do pobrania