Wersja nieobowiązująca z dnia

Raport o stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2022 rok

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację strategii, programów oraz uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady powiatu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja Rady Powiatu w Olsztynie, na której przedstawiony będzie raport o stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2022 rok została zaplanowana na dzień 21 czerwca 2023 roku na godzinę 10:00.

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, w Biurze Rady Powiatu w Olsztynie, Plac Generała Józefa Bema 5, pokój 203 (II piętro).

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.