Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dyrektor
Katarzyna Grzybowska
tel. (89) 521 05 32

 

Główny Specjalista
Agnieszka Bazarnik
tel. (89) 521 05 29
pokój 108

 

Stanowisko pracy do spraw gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
tel. (89) 523 28 86,
pokój 106

 

Stanowisko pracy do spraw gospodarowania nieruchomościami Powiatu
tel. (89) 521 05 29,
pokój 108

 

Stanowisko pracy do spraw uwłaszczeń, odszkodowań i ochrony gruntów rolnych
tel. (89) 523 28 87,
pokój 107

 

Godziny przyjęć interesantów

Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

Konsultacje w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej: Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 12:00

 


 


 

Informacje dla kandydatów na biegłych

 

Procedura powołania kandydatów na biegłych

Lista kandydatów na biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Olsztyńskiego

 

Zakres działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

 

Do zakresu działania Wydziału należy realizacja zadań:

 1. w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa:
  1. badanie zgodności stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa ujawnionego w księdze wieczystej z ewidencją gruntów,
  2. gospodarowanie wodami stojącymi,
  3. oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste ich posiadaczom w trybie art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  4. oddawanie spółdzielni mieszkaniowej w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
  5. oddawanie w użytkowanie wieczyste kościelnym osobom prawnym, na ich wniosek – gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na inwestycje sakralne i kościelne oraz cmentarze,
  6. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym,
  7. prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem nieruchomości Skarbu Państwa,
  8. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przekazywania w trwały zarząd organowi wojskowemu, na jego wniosek, gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej,
  9. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  10. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przekształcenia prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste,
  11. prowadzenie postępowań dotyczących służebności gruntowych związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa,
  12. prowadzenie postępowań w sprawie nabywania nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa,
  13. prowadzenie postępowań w sprawie roszczeń właścicieli lokali w budynkach, dla których wydzielono działki nie spełniające wymogów działek budowlanych,
  14. prowadzenie postępowań w sprawie zbywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie przekazywania nieruchomości w użytkowanie,
  15. prowadzenie postępowań w sprawie zbywania mieszkań stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  16. przekazywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa w trwały zarząd, naliczanie opłat z tytułu trwałego zarządu i ich aktualizacja oraz prowadzenie postępowań w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu,
  17. przenoszenie na własność spółdzielni mieszkaniowej gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
  18. przygotowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań w zakresie spraw, w których reprezentantem Skarbu Państwa jest Starosta,
  19. przygotowywanie wniosków w sprawie przekazania przez Lasy Państwowe w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub w użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, nieruchomości przeznaczonych na cele nieleśne lub nierolnicze, nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej,
  20. sporządzanie dokumentacji geodezyjno – prawnej nieruchomości Skarbu Państwa,
  21. sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami,
  22. sprzedaż kościelnym osobom prawnym, na ich wniosek – gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na inwestycje sakralne i kościelne oraz cmentarze,
  23. stwierdzanie nabycia z mocy prawa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prawa trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przeznaczonych na pas drogowy drogi krajowej,
  24. stwierdzanie przejścia w trwały zarząd wód płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami,
  25. udział w postępowaniach związanych z podziałami nieruchomości Skarbu Państwa lub ich rozgraniczaniem,
  26. udzielanie informacji o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  27. ustanawianie z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego bądź nabytych na ich własność na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod drogi powiatowe i gminne,
  28. wnioskowanie do Wojewody o stwierdzenie nabycia przez poszczególne gminy prawa własności nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, które nie zostały przekazane do ANR w określonym przez ustawę terminie,
  29. wnioskowanie o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych i ich regulacja,
  30. wnioskowanie o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wpisywanie i wykreślanie hipotek i obciążeń,
  31. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem opłat za dzierżawę, najem nieruchomości Skarbu Państwa,
  32. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich aktualizacja,
  33. wykonywanie kontroli stanu zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa,
  34. wykonywanie zadań w zakresie zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  35. wykonywanie zadań związanych z uregulowaniem stanu prawnego dróg stanowiących własność Skarbu Państwa,
  36. zapewnienie i analiza wycen nieruchomości Skarbu Państwa,
  37. zarządzanie lokalami w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa,
  38. zawieranie umów najmu, dzierżawy na nieruchomości Skarbu Państwa oraz prowadzenie ich ewidencji,
  39. zawieranie umów użyczenia na nieruchomości Skarbu Państwa oraz prowadzenie ich ewidencji.
  40. stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego,
  41. stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia po podmiotach, które nie dokonały wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu:
  1. bieżąca obsługa ruchu lotniczego na lądowisku w Gryźlinach,
  2. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Powiatu w oparciu o uchwalone zasady i kryteria wynajmowania lokali,
  3. koordynowanie prac związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu Olsztyńskiego,
  4. nadzorowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem płyty lądowiska w Gryźlinach,
  5. nadzorowanie spraw związanych z funkcjonowaniem lądowiska oraz przygotowanie i aktualizacja niezbędnej dokumentacji,
  6. określanie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania lub oddawania w użytkowanie oraz użyczania aktywów trwałych przez zakłady opieki zdrowotnej,
  7. opiniowanie wniosków dotyczących lokalizacji dróg publicznych,
  8. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym,
  9. prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem nieruchomości Powiatu,
  10. prowadzenie postępowań dotyczących służebności gruntowych związanych z nieruchomościami Powiatu,
  11. prowadzenie postępowań w sprawie nabywania nieruchomości do zasobu Powiatu,
  12. prowadzenie postępowań w sprawie zbywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Powiatu oraz w sprawie przekazywania nieruchomości w użytkowanie,
  13. przekazywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Powiatu w trwały zarząd, naliczanie opłat z tytułu trwałego zarządu i ich aktualizacja oraz prowadzenie postępowań w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu,
  14. przygotowanie informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego,
  15. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach gospodarowania mieniem Powiatu,
  16. sporządzanie dokumentacji geodezyjno – prawnej nieruchomości Powiatu,
  17. sporządzanie informacji o zadaniach i zamierzeniach Wydziału planowanych do ujęcia w budżecie Powiatu,
  18. sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu,
  19. ustalanie zobowiązań podatkowych za nieruchomości Powiatu,
  20. wnioskowanie do Wojewody w sprawie potwierdzania nabycia przez Powiat z mocy prawa własności nieruchomości będących we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1 stycznia 1999 roku przez samorząd powiatowy,
  21. wnioskowanie do Wojewody w sprawie przekazania na własność Powiatu mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań Powiatu,
  22. wnioskowanie o ujawnienie prawa własności Powiatu w księgach wieczystych oraz wpisywanie i wykreślanie hipotek i obciążeń,
  23. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem opłat za dzierżawę, najem nieruchomości Powiatu,
  24. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu oraz ich aktualizacja,
  25. wykonywanie kontroli stanu zagospodarowania nieruchomości Powiatu,
  26. wykonywanie zadań w zakresie zabezpieczenia mienia Powiatu przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
  27. wykonywanie zadań związanych z uregulowaniem stanu prawnego dróg powiatowych,
  28. zapewnienie i analiza wycen nieruchomości Powiatu,
  29. zarządzanie lokalami w budynkach stanowiących własność Powiatu,
  30. zawieranie umów najmu, dzierżawy na nieruchomości wchodzące w skład zasobu Powiatu oraz prowadzenie ich ewidencji,
  31. zawieranie umów użyczenia na nieruchomości wchodzące w skład zasobu Powiatu oraz prowadzenie ich ewidencji.
 3. w zakresie uwłaszczeń, odszkodowań i ochrony gruntów rolnych:
  1. koordynowanie prac w zakresie opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  2. koordynowanie prac w zakresie uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa,
  3. nadawanie działek na rzecz właścicieli budynków,
  4. nadawanie działek z budynkami na rzecz dożywotnich użytkowników,
  5. koordynowanie wycinki zadrzewień z gruntów Skarbu Państwa i Powiatu,
  6. opiniowanie wniosków składanych przez zarządców dróg gminnych i powiatowych o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie potwierdzenia prawidłowości złożonej dokumentacji a po wydaniu decyzji składanie wniosków do ksiąg wieczystych,
  7. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym,
  8. prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego w przypadku negatywnych rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości,
  9. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nabycia praw na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego w przypadku zrealizowania celu publicznego przed zakończeniem postępowania wywłaszczeniowego,
  10. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia odszkodowań w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  11. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zobowiązań do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami i usuwaniem awarii urządzeń infrastruktury technicznej,
  12. prowadzenie postępowań dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  13. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  14. składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędną dokumentacją, wynikających z dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 roku o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
  15. udzielanie informacji o aktualnym stanie prawnym gospodarstw przejętych na Skarb Państwa,
  16. udzielanie informacji o roszczeniach byłych właścicieli gospodarstw przejętych na Skarb Państwa,
  17. uwłaszczenia dzierżawców nieruchomości,
  18. uwłaszczenia posiadaczy nieruchomości z innych tytułów niż dzierżawa,
  19. uwłaszczenie działek rolnych,
  20. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  21. wnioskowanie o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wpisywanie i wykreślanie hipotek i obciążeń,
  22. wydawanie aktów nadania poświadczających nabywanie praw własności gospodarstw lub działek rolnych w oparciu o przepisy dekretu z dnia 6 września 1951 roku o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych,
  23. wydawanie orzeczeń o nadaniu gospodarstwa (działki) na podstawie dekretu z dnia 8 września 1946 roku o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska, orzekanie o cofnięciu aktu nadania oraz wydawanie orzeczeń o wykonaniu aktu nadania,
  24. wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
  25. wykonywanie zadań dotyczących utworzenia rodzinnych ogrodów działkowych na gruntach Skarbu Państwa,
  26. wykonywanie zadań dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości poprzednim właścicielom, użytkownikom wieczystym lub ich następcom prawnym,
  27. wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 maja 1957 roku o uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenach Wolnego Miasta Gdańska,
  28. wykonywanie zadań wynikających z dekretu z dnia 6 września 1951 roku o ochronie i uregulowaniu własności gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych, w zakresie ustalenia granic gospodarstw rolnych i ich szacunku oraz składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej,
  29. wykonywanie zadań związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na budowę urządzeń infrastruktury technicznej,
  30. wykonywanie zadań związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwoleń na poszukiwanie lub wydobywanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa,
  31. wykonywanie zadań związanych z ustanawianiem służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa i Powiatu,
  32. wykonywanie zadań związanych z zezwoleniem na realizację inwestycji sieciowych na gruntach Skarbu Państwa i Powiatu,
  33. wyłączanie użytków rolnych z produkcji z określeniem obowiązków związanych z wyłączeniem.