Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Wykaz rejestrów i ewidencji

Ogłoszono przez Piotr Chmielewski

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji w Starostwie Powiatowym

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji w Starostwie Powiatowym

 

W Wydziale Gospodarowania Środowiskiem prowadzone są następujące rejestry:
· Rejestr wydanych Kart Wędkarskich;
· Rejestr wydanych Kart Łowiectwa Podwodnego;
· Rejestr Sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
· Rejestr Sprzętu pływającego służącego do połowu ryb dla uprawnionych do rybactwa;
· Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE;
· Rejestr zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne;
· Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
· Rejestr właścicieli i użytkowników lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
· Rejestr korespondencji wpływającej do Wydziału Gospodarowania Środowiskiem;
· Rejestr skarg i wniosków;
· Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacji o środowisku i jego ochronie;
· Wykaz aktualnych kopalni na terenie Powiatu Olsztyńskiego, na które koncesje wydał Starosta Olsztyński;
· Wykaz osuwisk na terenie Powiatu Olsztyńskiego;

W Wydziale Budownictwa i Inwestycji prowadzone są następujące rejestry:
· Rejestr wydanych pozwoleń na budowę i na rozbiórkę;
· Rejestr zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę;
· Rejestr zgłoszeń rozbiórek niewymagających pozwolenia;
· Rejestr wydanych zaświadczeń o samodzielności lokali;
· Rejestr wydanych zaświadczeń o powierzchni mieszkań.

W Wydziale Organizacyjnym prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
· Rejestr skarg i wniosków;
· Rejestr umów;
· Rejestr udzielonych informacji publicznych;
· Rejestr wniosków i interpelacji radnych;
· Rejestr uchwał Zarządu Powiatu;
· Rejestr uchwał Rady Powiatu;
· Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw;
· Rejestr aktów wewnętrznych Starosty;
· Rejestr porozumień w sprawie powierzenia zadań i kompetencji z art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym;
· Rejestr kancelaryjny w Biurze Obsługi Interesanta;
· Dziennik korespondencji Sekretariatu.

Wydział Komunikacji i Transportu:

· Ewidencja pojazdów;
· Ewidencja osób, którym wydano, zatrzymano lub cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami;
· Ewidencja osób bez uprawnień;
· Ewidencja przedsiębiorców wykonujących usługi transportowe;
· Wykaz przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
· Wykaz przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy;
· Wykaz przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
· Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie regularnego transportu drogowego osób na terenie Powiatu Olsztyńskiego;
· Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy;
· Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
· Wykaz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
· Ewidencja instruktorów nauki jazdy;
· Ewidencja ośrodków szkolenia kierowców;
· Wykaz ośrodków szkolenia kierowców,
· Statystyki zdawalności ośrodków szkolenia kierowców,
· Ewidencja diagnostów;
· Ewidencja stacji kontroli pojazdów;
· Wykaz stacji kontroli pojazdów,


W Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
· Ewidencja Placówek Niepublicznych;
· Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych;
· Ewidencja Stowarzyszeń Sportowych;
· Ewidencja Stowarzyszeń;
· Ewidencja oddziałów i kół stowarzyszeń ogólnokrajowych i regionalnych;
· Ewidencja stowarzyszeń zwykłych;
· Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

W Wydziale Geodezji oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami prowadzone są następujące rejestry:
· Rejestr skarg i wniosków podlegający załatwieniu przez Wydział.