Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ochrona środowiska

Ogłoszono przez Marcin Hojda

Decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane

Decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 7 a) tiret czwarte ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko od dnia 5 września 2014 r. starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Decyzje Starosty Olsztyńskiego udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane:

  1. Instalacja – wytwórnia pasz w Olsztynku:

Decyzja z dnia 05.12.2014 r., znak: GŚ-II.6222.1.4.2014.KP - zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego NUTRIPOL Sp. z o. o.

Decyzja z dnia 24.07.2015 r., znak: : GŚ-II.6222.5.2015.KP  - zmiana i ujednolicenie treści pozwolenia zintegrowanego udzielonego NUTRIPOL Sp. z o. o.

Decyzja z dnia 22.12.2016 r., znak: GŚ-II.6222.9.2016.KP - zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego NUTRIPOL Sp. z o. o.

Decyzja z dnia 21.09.2017 r., znak: GŚ-II.6222.5.2017.KP - zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego NUTRIPOL Sp. z o. o.

  1. Instalacja do uboju zwierząt w Biskupcu:

Decyzja z dnia 05.12.2014 r. znak: GŚ-II.6222.1.5.2014.KP - zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego MARDI Sp. z o. o.

Decyzja z dnia 15.03.2017 r., znak: GŚ-II.6222.5.2016.KP - zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego MARDI Sp. z.o.o.

Decyzja z dnia 30.06.2017 r., znak: GŚ-II.6222.3.2017.KP - wydanie pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia udzielonego MARDI Sp. z.o.o.

Decyzja z dnia 10.12.2019 r., znak: GŚ-II.6222.15.2019.KP – zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację – Zakład Uboju Bydła Biskupiec Sp. z o. o.

  1. Instalacja do produkcji płyt drewnopochodnych w Biskupcu:  

Decyzja z dnia 24.06.2019 r., znak: Nr: GŚ-II.6222.11.2018.KP - wydanie pozwolenia zintegrowanego udzielonego Egger Biskupiec Sp. z o.o.

Postanowienie z dnia 03.07.2019 r., znak: GŚ-II.6222.11.2018.KP  - sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji - pozwoleniu zintegrowanym udzielonym Egger Biskupiec Sp. z o. o.

Postanowienie z dnia 07.08.2019 r., znak: GŚ-II.6222.8.2019.KP  - sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji - pozwoleniu zintegrowanym udzielonym Egger Biskupiec Sp. z o. o.

Postanowienie z dnia 07.08.2019 r., znak: GŚ-II.6222.7.2019.KP  - sprostowanie na wniosek Egger Biskupiec Sp. z o.o. oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji - pozwoleniu zintegrowanym udzielonym Egger Biskupiec Sp. z o. o. Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 22.10.2019r., znak: SKO.60.89.2019 - punkt 2 ww. postanowienia Starosty Olsztyńskiego został uchylony, a punkty 1,3 i 4 zostały utrzymane w mocy. Postanowienie SKO w olsztynie i postanowienie Starosty Olsztyńskiego zostały uchylone Wyrokiem WSA w Olsztynie z dnia 11.02.2020 r., sygnatura akt II SA/Ol 1126/19

Postanowienie z dnia 28.04.2020 r., znak: GŚ-II.6222.11.2020.KP - sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji - pozwoleniu zintegrowanym udzielonym Egger Biskupiec Sp. z o. o.

Postanowienie z dnia 29.04.2020 r., znak: GŚ-II.6222.8.2020.KP - wyjaśnienie wątpliwości strony co do treści decyzji - pozwolenia zintegrowanego udzielonego Egger Biskupiec Sp. z o. o.

Postanowienie z dnia 29.04.2020 r., znak: GŚ-II.6222.9.2020.KP - wyjaśnienie wątpliwości strony co do treści decyzji - pozwolenia zintegrowanego udzielonego Egger Biskupiec Sp. z o. o.

Postanowienie z dnia 29.04.2020 r., znak: GŚ-II.6222.10.2020.KP - wyjaśnienie wątpliwości strony co do treści decyzji - pozwolenia zintegrowanego udzielonego Egger Biskupiec Sp. z o. o.